01slaider1.jpg01slaider3un.jpg7slaider8.jpg8slaider9.jpg9slaider11.jpg

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku.

 • data publikacji strony internetowej:
 • data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

 Placówka przygotowuje nową stronę internetową, która będzie zawierała ułatwienia dostępności cyfrowej.

Wyłączenia

 • nie wszystkie obrazy (zdjęcia) dodane do treści strony posiadają tekst alternatywny pozwalający zapoznać się z treścią obrazu
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne
 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność.
 • Znaczna część zdjęć z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.
 • znaczna część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • strona internetowa placówki była projektowana przed 23 września 2018 r. Z tego powodu większa część jej zasobów oraz możliwości nie spełniają wymogów ustawy. Placówka dołoży starań, aby poprawić w możliwie najkrótszym czasie jej dostępność cyfrową.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • deklarację sporządzono dnia:
 • deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  dyrektor Bogdan Wróbel.
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefon: 857415981

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • organ nadzorujący: dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku
 • adres: ul. Kamienna 15
  15-021 Białystok
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefon: 857415981

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Kamiennej, prowadzą do niego schody, jeden podjazd dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • na terenie szkoły są miejsca parkingowe, w tym wydzielone miejsce dla niepełnosprawnych przy wejściu do budynku.
 • osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 • w budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro i 2 piętro) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
 • w budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
 • do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • w szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Udogodnienia w zakresie dostępności architektonicznej

 • do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Kamiennej, prowadzą do niego schody, jeden podjazd dla niepełnosprawnych.
 • do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • na terenie szkoły są miejsca parkingowe, w tym wydzielone miejsce dla niepełnosprawnych przy wejściu do budynku.
 •  

Udogodnienia w zakresie dostępności strony internetowej placówki

 • podwyższony kontrast przez użycie jasnego tła i tekstów w ciemnym kolorze.
 • możliwość poruszania się po menu przy użyciu klawisza TAB i zatwierdzaniu wyboru klawiszem ENTER. Informacja o aktualnie wybranym linku pojawia sie w lewym dolnym rogu strony.
 • istnieje możliwość powiększenia zawartości strony internetowej przy użyciu kombinacji klawiszy Ctr + (Control oraz Plus wciśnięte w przedstawionej kolejności)

Inne informacje i oświadczenia

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl